RATEM AKADEMİ İNTERNET SİTESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır), Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (kısaca “RATEM AKADEMİ” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan http://www.ratemakademi.org.tr/alan adlı web sitesine (kısaca “Site” olarak anılacaktır) işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek kişi (kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında, Üye’nin elektronik ortamda onay vermesi anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, Site’ye üye olarak, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca, Site üzerinde erişilebilen ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.TANIMLAR

İşbu Sözleşme kapsamında;

RATEM AKADEMİ: Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’ni,

ÜYE: SİTE'ye RATEM AKADEMİ tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olan ve SİTE'de sunulan hizmetlerden işbu SÖZLEŞME de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek kişiyi(kişileri),

SİTE: http://www.ratemakademi.org.tr/ alan adlı web sitesini ve bu web sitesinin http://www.ratemakademi.org.tr/........... şeklindeki alt alan adlarını ( site üzerinden reklam, banner ve benzeri şekillerde yönlendirme yapılan alan adları SÖZLEŞME kapsamında değildir),

SİTE İÇERİKLERİ : SİTE’de yer alan, fikri mülkiyet hakkı RATEM AKADEMİ ’ye ait olan yazılım, logo, görsel, tasarım, metin, makale, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsur ve öğeleri,

İÇERİK: Uzaktan eğitim programları ve bu programlar dahilinde sunulacak her türlü görsel-işitsel ve yazılı materyali,

ÜCRETLİ İÇERİK: Bedel karşılığında, belirlenen erişim süresi boyunca erişimi sağlanan İÇERİK’i,

ÜCRETSİZ İÇERİK: Bedelsiz olarak erişimi sağlanan İÇERİK’i,

HİZMET : SİTE üzerinde ÜYE’ye sunulan, ÜCRETSİZ İÇERİK erişimi sağlama hizmeti dahil, her türlü ücretsiz hizmetleri,

ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİSAĞLAMAHİZMETİ: Taraflar arasında imzalanacak mesafeli satış sözleşmesi ile belirlenecek koşullarda, ÜCRETLİ İÇERİK’in, belirli bir erişim süresi ile sınırlı olarak, bedel karşılığında ÜYE’nin çevrimiçi erişimine açılması hizmetini ve sair ücretli hizmetleri,

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ : SİTE üzerinde ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMAHİZMETİ veya başka bir ücretli sunulan hizmet satın alınırken ÜYE tarafından imzalanan sözleşmeyi,

SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI: ÜYE'nin, yalnızca ÜYE tarafından bilinen, HİZMET ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’ne erişimini sağlayan, kullanıcı ismi, parola ve/veya şifre v.b. bilgilerini,

ÜYELİK HESABI: ÜYE’nin SİTE üzerindeki kullanımını gerçekleştirmek için, kendi paylaştığı bilgiler ile oluşturduğu, SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI ile erişim sağladığı, SİTE üzerinde ÜYE’ye özel alanları,

GİZLİLİK POLİTİKASI: SİTE’de erişilebilen ve işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikasını,

FSEK : 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nu,

ifade etmektedir.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu SÖZLEŞME’nin konusu, SİTE'de mevcut bulunan ve ileride sunulacak Hizmet’in ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’nin, bunlardan yararlanma şartlarının ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu SÖZLEŞME’nin kapsamı, SÖZLEŞME ve ekleri ile SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve HİZMET’ e ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’ne ilişkin olarak RATEM AKADEMİ tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. ÜYE, işbu SÖZLEŞME hükümlerini kabul etmekle, SİTE içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmetler’e ilişkin olarak, RATEM AKADEMİ tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. ÜYE, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.1. ÜYE, ÜYELİK HESABI’nı oluştururken, HİZMET’ten ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’nden faydalanırken ve SİTE'de herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu SÖZLEŞME ve eklerinde yer alan tüm şartlara, SİTE'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini; yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. ÜYE, üyelik formunda doldurduğu alanlardaki bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Paylaştığı bilgilerin hatalı ve noksan olduğu durumlarda doğacak aksaklıklardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

4.1.3. ÜYE,ÜYELİK HESABI üzerinden yapılan bütün işlemlerin münhasıran kendisi tarafından gerçekleştirildiğini, bu işlemlerle ilgili olarak sorumluluğunun sadece kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. ÜYE, SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması ile ilgili sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu; SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI'nın güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı ÜYE’nin ve/veya üçüncü şahısların uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan RATEM AKADEMİ'nin doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. ÜYE, RATEM AKADEMİ'nin yazılı onayı olmadıkça işbu SÖZLEŞME’yi veya işbu SÖZLEŞME kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, ÜYELİK HESABI’nı ve SİSTEME ERİŞİM ARAÇLARI'nı kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemeyeceğini, herhangi bir üçüncü kişinin kullanımına açamayacağını; bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı RATEM AKADEMİ’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını ve ÜYELİK HESABI’nı başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilmesi halinde üyeliğinin,yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın, RATEM AKADEMİ tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE,ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’nden SÖZLEŞME koşulları dahilinde sadece kendisi yararlanabilir, hiçbir koşul dahilinde ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ kapsamında erişimine açılan ÜCRETLİ İÇERİK’e üçüncü kişilerin erişimini sağlayamaz, ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ ile kazandığı hakları üçüncü kişilere devredemez.

Aksi takdirde, ÜYE’nin yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın, üyelik RATEM AKADEMİ tarafından iptal edilecektir.

4.1.6. ÜYE gerek SİTE üzerindekilerlebenzerÜCRETLİ/ÜCRETSİZİÇERİK paylaşarak, gerekse de başka yollarla RATEM AKADEMİ ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK ile benzer nitelikli ürün veya hizmetlerin reklamını yapmayacağını,aksi takdirde üyeliğinin, yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın, RATEM AKADEMİ tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.7. ÜYE, yalnızca hukuka uygun amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabileceğini; SİTEdahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; SİTE üzerinde işbu SÖZLEŞME hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı RATEM AKADEMİ’nin doğrudan ve/veya dolaylı olarak herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

SÖZLEŞME içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ÜYE işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, RATEM AKADEMİ’yi bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, RATEM AKADEMİ’nin SÖZLEŞME’ye aykırılıktan dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

ÜYE’nin, üçüncü kişilerin her türlü fikri mülkiyet haklarını, kişilik haklarını ve bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir haklarını ihlal eden veya yürürlükte mevzuata göre suç/hukuka aykırılık teşkil eden herhangi bir içerik paylaşması halinde, bütün sorumluluk kendisine aittir.

Hukuka aykırıyada suç eylemi içeren veya üçüncü kişilerin haklarına zarar veren bu tarz içerikleri paylaşan ÜYE’nin her türlü iletişim bilgisi ve IP trafik bilgisi, hukuki ve idari makamlar tarafından istenildiği takdirde, GİZLİLİK POLİTİKASI uyarınca paylaşılacaktır.

4.1.8. ÜYE, SİTEaracılığıyla diğer üyeler ile yaptığı özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere;SİTE’de üçüncü kişilere yönelik gerçekleştirdiği her türlü işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu; diğer üyelere reklam ya da ticari amaçlar taşıyan mesajlar gönderemeyeceği, diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendirmeyeceğini; aksi takdirde üyeliğinin, yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın, RATEM AKADEMİ tarafından iptal edileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.9. ÜYE, SİTE aracılığıyla diğer üyelere gönderdiği mesaj ve yorumlarda toplumsal ahlaka, genel nezaket kurallarına aykırı ifadeler kullanmayacağını; özel mesajların RATEM AKADEMİ tarafından otomatik programlar ile taranabileceğini veya mesaj gönderilen üyelerinşikayeti üzerine incelenebileceğini; bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde,yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın, ödenen bedel iade edilmeksizin üyeliğinin iptal edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.10. ÜYE, RATEM AKADEMİ’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, ÜYE'ye ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını, ayrıca ÜYE SİTE’deki üyeliğini sonlandırsa dahi SİTE’yi kullandığı döneme yönelik IP trafik bilgilerinin kanunen zorunlu olan süre boyunca saklanacağını, bu sebeple RATEM AKADEMİ’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.11. ÜYE, kendisi tarafından oluşturulan ÜYELİK HESABI’nda paylaştığı ve yayınlanmasını istediği bilgilerin,RATEM AKADEMİ tarafından onaylandıktan sonra, üye profilindeSİTE üzerinde ziyaretçiler tarafından görüntülenebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.12. ÜYE, SİTE’nin üyelik ayarları bölümünden üyeliğini iptal edebileceğini; iptal edilen üyeliğe ilişkin, saklanması kanunen zorunlu IP trafik bilgileri dışındaki, tüm kayıtların RATEM AKADEMİ tarafından veritabanından silineceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyeliğini kendi isteğiyle iptal eden ÜYE’nin, yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın, her türlü ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’e erişimi sona erecektir.

4.1.13. ÜYE, MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nde belirlenen esaslar dahilinde, belirli bir ÜCRETLİİÇERİKiçin ve belirli bir erişim süresiyle sınırlı olarak ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’nden yararlanabilir.

ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’nden yararlanan ÜYE, işbu SÖZLEŞME’deki yükümlülüklerin de tamamına uymak zorunda olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.14. ÜYE, ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ için bedel tahsil edilirken kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğunu; kendisi tarafından sağlanan bilgilerin hatalı, yanlış veya eksik olmasından dolayı bankalar nezdinde doğacak anlaşmazlıklardan RATEM AKADEMİ’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.1.15. ÜYE, ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİkapsamında; sadece MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen ÜCRETLİ İÇERİK’e ve sadece MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen erişim süresi boyunca erişim sağlayacaktır.

ÜYE’nin ödediği bedel karşılığında, RATEM AKADEMİ’ye ait sunuculara, RATEM AKADEMİ’ye ait özel bilgilere veya üçüncü kişilere ait bilgilere, RATEM AKADEMİ’den kaynaklanan teknik bir hata halinde dahi, erişim sağlama hakkı yoktur, aksi halde RATEM AKADEMİ tüm dava ve sair talep hakları saklı olmakla birlikte, üyeliğe ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİsunumuna, bedel iade edilmeksizin, son verecektir.

ÜYE; MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen ÜCRETLİ İÇERİK dışında hiçbir ÜCRETLİ İÇERİK’e, sistemden kaynaklanan bir hata sonucu erişim imkanı olsa dahi erişim sağlamayacağını,aksi halde RATEM AKADEMİ’nin üyeliğe ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ sunumuna, bedel iade edilmeksizin, son vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.19. ÜYE, RATEM AKADEMİ bilişim sistemlerine ve sunucularına ulaşamaz, bu sistem ve sunucularda değişiklik yapamaz, zarar veremez, sistem ve sunucularda yer alan kod ve verileri çoğaltamaz, işleyemez, umuma iletemez.

ÜYE çeşitli yazılımlar kullanmak suretiyle, SİTE üzerindeki erişimine kapalı verilere ulaşması ve/veya erişimine kapalı sistemlere giriş yapması halinde; RATEM AKADEMİ’nin, maddi, manevi tüm tazminat hakları saklı olmak üzere, üyeliğini, yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın, üyeliğini iptal edebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÜYE’nin bu maddeye aykırı bir davranışı ayrıca, Türk Ceza Kanunu m.243 ve m.244 uyarınca bilişim sistemine izinsiz girme, bilişim sistemini bozma ve bilişim sistemini değiştirme suçlarını meydana getirecektir.

4.1.20 . ÜYE, HİZMET ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİkapsamında, üçüncü şahıslara ait iletişim bilgileri, e-posta adresi vb. herhangi bir kişisel verinin kendisine sunulmasının yer almadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2. RATEM AKADEMİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.2.1. RATEM AKADEMİ,SÖZLEŞME’yi onaylayan ÜYE’ye,HİZMET’ten yararlanabilme ve MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ’ni imzalayarak ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’ni satın alabilme imkanı sağlar.

4.2.2. RATEM AKADEMİ, ÜYE tarafından kendisine iletilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

4.2.3. RATEM AKADEMİ, ÜYE’nin sisteme yüklediği bilgi ve içerikleri; güvenlik, kendi yükümlülüklerini ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

4.2.4. RATEM AKADEMİ, SİTE’nin işleyişine ve genel kurallarına aykırı olan, genel ahlak kurallarına aykırı olan veya RATEM AKADEMİ tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan yorum, paylaşım, mesaj ve içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; RATEM AKADEMİ bu mesaj ve içeriği giren ÜYE’nin üyeliğini, yararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın,iptal edebilir.

4.2.5. SİTEüzerinde, yalnızca RATEM AKADEMİ tarafından, referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle, RATEM AKADEMİ kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler, bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini desteklemek amacıyla olmayıp, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler veya web sitelerinden sunulan hizmetler mallar veya bunların içeriklerine yönelik olarak RATEM AKADEMİ’NİN herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.2.6. RATEM AKADEMİ dilediği zaman HİZMET, ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ ve SİTE İÇERİKLERİ’nde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. RATEM AKADEMİ tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili ÜYE' nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, RATEM AKADEMİ tarafından SİTE üzerinden ÜYE’ye duyurulur ve yürürlüğe girer.

4.2.7 .RATEM AKADEMİ sürekli olarak HİZMET, HİZMET dahilinde ÜCRETSİZ İÇERİK erişimi sağlama ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ sunmak zorunda değildir, dilediği takdirde her türlü HİZMET, HİZMET dahilinde ÜCRETSİZ İÇERİK erişimi sağlama ve ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ sunumuna son verebilir.

RATEM AKADEMİ,gelecekte SİTE üzerinde sunulacağı ilan edilen HİZMET’inve HİZMET dahilinde bir ÜCRETSİZ İÇERİK’insunulmasından, SİTE üzerinde duyuru yaparak, tek taraflı olarak vazgeçebilir.

RATEM AKADEMİ’ nin yükümlülüğü;karşılığında bedel tahsil edilmiş ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’ni sunmakla sınırlıdır.

4.2.8. SİTE üzerinde reklam veya herhangi başka bir amaçla yer alan bağlantılar ile ulaşılan ve RATEM AKADEMİ’ye ait olmayan internet siteleri SÖZLEŞME kapsamında olmayıp, RATEM AKADEMİ bu internet siteleri üzerinde ÜYE’nin uğrayabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

4.2.9. RATEM AKADEMİ, SİTE ve HİZMETLER ile ilgili olarak hiçbir garanti veya taahhüt altında olmadığı gibi; SİTE’de meydana gelebilecek arıza ve değişikliklerden ve SİTE’nin veya HİZMET’in ve HİZMET dahilindekiÜCRETSİZ İÇERİKsunumununRATEM AKADEMİ tarafından vaat edilen özellikleri taşımamasından dolayı, ÜYE’ye karşı sorumlu değildir.

ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

4.2.10. RATEM AKADEMİ, dilediği zaman, SİTE'de bildirmek suretiyle, önceden ücretsiz olarak sunduğu bir HİZMET veya HİZMET dahilindeki bir ÜCRETSİZ İÇERİK’i, ücretli veya sair yollarla sağlamaya başlayabilir. SİTE'de bildirimin yapılmasından itibaren, söz konusu hizmetler, bildirilen şart ve koşullarda sağlanacak ve söz konusu hizmetlerden değişiklikten önce faydalanan ÜYE'ye de yeni şart ve koşullar uygulanacaktır.

4.2.11. RATEM AKADEMİ’ninSİTE üzerinde ÜYE tarafından paylaşılan bilgilerin sürekli olarak saklanmasına yönelik bir taahhüdü yoktur, ÜYE’ye ait ÜYELİK HESABI içerisinde yer alan bilgiler yazılım kaynaklı ve teknik arızalardan dolayı silinebilir.

4.2.12. SİTE’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için ÜYE’nin kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda ÜYE;SİTE’ye girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

4.2.13. ÜYE, SİTE’nin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden RATEM AKADEMİ’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

4.2.14. SİTE üzerindeüyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan yorum, fikir, ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve bu yorum, fikir ve düşünceler ile RATEM AKADEMİ’nin hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur.

RATEM AKADEMİ’nin ÜYE’nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle ÜYE’nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.2.15. RATEM AKADEMİ’nin, ÜYE’nin yararlanmaya devam ettiği, erişim süresi sona ermemiş bir ÜCRETLİ İÇERİK mevcut değil ise, her zaman tek taraflı olarak ÜYE’nin üyeliğini silme hakkı vardır. ÜYE işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, RATEM AKADEMİ’nin hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.2.16. RATEM AKADEMİ, ÜYE’nin SÖZLEŞME’de yer alan hükümlere uygun davranmaması nedeniyle, ÜYE’ninyararlanmaya devam ettiği bir ÜCRETLİ İÇERİK’in erişim süresi sona ermemiş olsa dahi ve ödenen bedelin iadesi yapılmaksızın,üyeliğini iptal edebilir.

4.2.17. Üyeliği iptal edilen ÜYE, çevrimdışı olarak erişim sağlayabildiği bütün ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’in kullanımına son vereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.2.18. ÜYE, iptal edilen üyeliğe ilişkin paylaşılan tüm bilgilerin, yorumların ve her türlü içeriğin kayıtlarının RATEM AKADEMİ veritabanından silinebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

RATEM AKADEMİ sadece kanunen saklamakla yükümlü olduğu trafik bilgilerini, ilgili kanunda belirtilen süre boyunca saklayacaktır.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. ÜYE, ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK üzerindeki FSEK uyarınca işleme (m.21), çoğaltma (m.22), yayma (m.23), temsil (m.24 ) (m.25) adı altındaki mali haklar ile FSEK uyarınca umuma arz salahiyeti (m.14), adın belirtilmesi salahiyeti (m.15) ve eserde değişiklik yapılmasını men etmek (m.16) adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisinin münhasıran RATEM AKADEMİ’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. RATEM AKADEMİ, ÜCRETLİ İÇERİK ERİŞİMİ SAĞLAMA HİZMETİ’ni satın alan ÜYE’ye ÜCRETLİİÇERİK üzerinde yukarda sayılan mali haklardan ve manevi hakların kullanım yetkilerinden hiçbirini devretmemekte, sadece işbu SÖZLEŞME şartları dahilinde, MESAFELİSATIŞ SÖZLEŞMESİ’nde belirtilen ÜCRETLİ İÇERİK’e ve belirtilen süre için erişimi sağlamaktadır.

5.3. RATEM AKADEMİ,SİTE’yi kullanan ÜYE’ye ÜCRETSİZ İÇERİK üzerinde yukarda sayılan mali haklardan ve manevi hakların kullanım yetkilerinden hiçbirini devretmemekte, sadece işbu SÖZLEŞME şartları dahilinde, üyelik boyunca erişim izni sağlamaktadır.

5.4 .ÜYE’nin ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’e erişim hakkı, SİTE üzerinden erişimle ile sınırlı olup, RATEM AKADEMİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ ve işbu SÖZLEŞME koşulları uyarınca ÜYE’nin ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK erişimine son verebilir.

5.5. ÜYE’nin ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK üzerinde hiçbir hak sahipliği bulunmamakta olup,üyeliği iptal edildiği veya kendisi tarafından üyeliğine son verildiği takdirde, her ne şekilde olursa olsun ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK üzerindeki her türlü kullanımına/erişimine son verecektir.

5.6. ÜYE, kendisine erişimi sağlanan ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’i çevrimiçi olarak görüntüleyebilir fakat harici bir yazılım veya başka herhangi bir yöntem ile görüntü kaydı, ses kaydı ve ekran görüntüsü (screenshot) alamaz, ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’i bilgisayarına indiremez (download edemez) ve başka bir yöntemle çevrimdışı kullanım için çoğaltamaz.

5.7. ÜYE, kendisine erişimi sağlanan ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’i paylaşamaz, satamaz, işleyemez, çoğaltamaz, yayamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletemez temsilini gerçekleştiremez, üçüncü kişilere ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’i kullanım izni veremez.

5.8. ÜCRETLİ/ÜCRETSİZ İÇERİK’ten yapılan, FSEK uyarınca iktibas sınırının aşılmadığı alıntılarda, RATEM AKADEMİ uygun bir şekilde kaynak olarak belirtilmeli ve bu alıntıyaait bütün hakların RATEM AKADEMİ’ ye ait olduğu belirtilmelidir.

5.9. ÜYE ayrıca SİTE İÇERİKLERİ üzerindeki FSEK uyarınca işleme (m.21), çoğaltma (m.22), yayma (m.23), temsil (m.24 ) (m.25) adı altındaki mali haklar ile FSEK uyarınca umuma arz salahiyeti (m.14), adın belirtilmesi salahiyeti (m.15) ve eserde değişiklik yapılmasını men etmek (m.16) adı altındaki manevi hakları kullanma yetkisinin münhasıran RATEM AKADEMİ’ye ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.10. ÜYE SİTE’YE ÜYE olmakla; SİTE İÇERİĞİ üzerinde mali haklardan hiçbiri ve manevi hakları kullanma yetkisi devredilmemekte, sadece işbu SÖZLEŞME şartları dahilinde SİTE İÇERİĞİ’neerişim sağlamaktadır.

5.11. ÜYE, kendisine erişimi sağlanan SİTE içeriklerinipaylaşamaz, satamaz, işleyemez, çoğaltamaz, yayamaz, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletemez temsilini gerçekleştiremez, üçüncü kişilere SİTE içeriklerinikullanım izni veremez.

5.12. RATEM AKADEMİ 'in, RATEM AKADEMİ ticari markaları, RATEM AKADEMİ ticari görünümü ve tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

6. GİZLİLİK POLİTİKASI

RATEM AKADEMİ, SİTE'de ÜYE ile ilgili bilgileri, işbu SÖZLEŞME’nin kapsamı dışında işbu SÖZLEŞME’nin ayrılmaz bir parçası olan GİZLİLİK POLİTİKASI kapsamında kullanabilir. RATEM AKADEMİ, ÜYE'ye ait gizli bilgileri, işbu SÖZLEŞME’nin kapsamı dışında, ancak GİZLİLİK POLİTİKASI'nda belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

7. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

RATEM AKADEMİ, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu SÖZLEŞME’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, SİTE'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu SÖZLEŞME’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. ÜYE, söz konusu değişiklikleri kabul etmiyor ise derhal SİTE kullanımına son vermelidir. Aksi takdirde değişiklikleri kabul etmiş sayılır. İşbu SÖZLEŞME, ÜYE'nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. RATEM AKADEMİ’NİN KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

ÜYE, işbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda, RATEM AKADEMİ'nin kendi veritabanında veya sunucularında tuttuğu elektronik kayıtların ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini; RATEM AKADEMİ'yi yemin teklifinden ber'i kıldığını ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, RATEM AKADEMİ, işbu SÖZLEŞME ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, RATEM AKADEMİ için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için RATEM AKADEMİ' den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili Tarafın makul kontrolü haricinde ve RATEM AKADEMİ'nin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu SÖZLEŞME’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu SÖZLEŞMEdahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu SÖZLEŞME’den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

11. YÜRÜRLÜK

İşbu SÖZLEŞME,ÜYE'nin elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.